URVAL OCH BESLUT      

Bland de sökande projekten som uppfyller de angivna grundkraven görs ett urval med utgångspunkt från följande bedömningskriterier: 

 
  1. Projektets kliniska relevans och vetenskapliga kvalitet 0 – 10 p

 

  1. Typ av samverkan 0 – 10 p     

 

ex 1.           Mycket aktiva seniora forskare som samverkar i forskningsprocessens alla delar alternativt en senior forskare med doktorand/er i forskningssamverkan över regionen = Hög poäng

 

ex 2.           Passiv samverkan, dvs en senior forskare vid ett landsting som nyttjar verksamheter i andra landsting för provinsamling etc men ingen aktiv samverkan i övrigt = Låg poäng

 

  1. Förutsättningar för genomförande av forskningen 0 – 5 p
     

Ansvariga för urval och prioritering samt beslut om tilldelning av anslag, med utgångspunkt från fastställda riktlinjer, är ett regionalt FoUU-råd. I detta ingår en företrädare från vardera regionförbundets sekretariat, Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting.


FoUU-råd

Sara Ekström, Regionförbundet, ordförande
Jonas Appelberg, Y
Jack Lysholm, AC
Christina Reuterwall,  Z
Karin Zingmark, BD
 

 

FoUU-rådet utser prioriteringskommitté från universiteten samt landstingen i regionen för bedömning och förslag till prioritering av ansökningarna.  Rådet beslutar efter sakkunnigberedning i prioriteringskommittén om den slutliga fördelningen av forskningsanslagen senast under december 2012. Beslutet meddelas sedan de sökande.

VISARE NORR 2013