SLUTRAPPORTER
Kvinnors/Barns hälsa sid 2
     

 
Epidemiologiska studier om astma och allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar: klinisk validering av enkätstudier, fenotypning samt fördjupad riskfaktoranalys baserade på longitudinella studier Projekt 42/06
Projekt 11/07
Projekt 35/08
Eva Rönnmark, OLINstudierna vo medicin, Sunderby sjkuhus
Anna Winberg, Barn- och ungdomskliniken, NUS

Målsättning och syfte

Projektet ingår som en del i långsiktiga studier om astma och allergier i befolkningen inom ramen för OLIN-studierna som pågått sedan 1985 i Norrbotten. Det aktuella projektet är inriktat mot studier bland skolbarn1) longitudinella studier om astma, luftvägsbesvär och allergisk sensibilisering 2) tvärsnittstudier för jämförelse av prevalens, samt 3) identifiera riskfaktorer för astma och allergisk sensibilisering.

Resultat och betydelse

De årliga uppföljningarna av den 12 år långa kohortstudien som startade 1996 har avslutats. Av de 3430 elever i Kiruna, Luleå och Piteå som medverkade 1996 (ålder då 7-8år) medverkade hela 86% vid avslutandet av de årliga uppföljningarna av kohorten 2006/07. Vid avslutningsstudierna 2007 ingick förutom den årliga enkäten, lungfunktionsundersökning,  pricktest, också blodprov för analys av allergiantikroppar samt intervju om rökning. Proverna har analyserats med avseende på total och specifik IgE. Korrelationen mellan resultaten från pricktesterna och specifika IgE var mycket god. Analyser av IgG4 pågår. Den longitudinella studien har påvisat det komplexa förhållandet mellan föräldrars och tonåringars rökvanor. Passiv rök från mamman och egen rökning var signifikant relaterat till astma och pipande andning vid 17 års ålder. De jämförande studierna från 1996 och 2006 visade att andelen med läkardiagnos astma ökat signifikant medan andelen med astmasymtom inte ökat i samma utsträckning. Barn med astma hade 2006 en bättre astmabehandling vilket till viss del kan förklara varför barn med astma idag har mindre symtom och sjukfrånvaro. Andra bidragande orsaker kan vara att fler med milda symtom diagnostiseras som astma samt att omgivningsmiljön (framförallt färre rökande föräldrar) har förbättrats. Andelen med allergisk sensibilisering hade däremot ökat signifikant, från 21% till 30%. Detta kan på sikt medföra att incidensen av astma kan öka bland skolbarn.

Dokumentation och rapportering

Resultaten har ingått i två doktorsavhandlingar, flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter och har presenterats vid flertalet nationella och internationella kongresser samt vid lokala och regionala FoU-dagar. Ytterligare en pågående doktorsavhandling kommer att baseras på projektet. 

Avhandlingar

Bjerg Bäcklund A. Epidemiology of asthma in primary school children. The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies Thesis VII. Umeå Univ Med Diss, New Series No 1162 - ISSN 0346-6612, ISBN 978-7264-531-8. 2008.

Hedman L. Epidemiological studies of asthma and allergic diseases in teenagers: methodological aspects and tobacco use. The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies Thesis X. Umeå Univ Med Diss, New Series No 1328 - ISSN 0346-6612, ISBN 978-91-7264-943-9. 2010. 

Artiklar

Hedman L, Bjerg-Bäcklund A, Sundberg S, Perzanowski M, Rönmark E. Factors related to smoking among teen-agres. Respir Med. 2007; 101:496-502

Erwin EA, Rönmark E, Wickens K, Perzanowski M, Barry D, Lundbäck B,  Crane J, Platts-Mills TAE. Contribution of dust mite and cat specific IgE to total IgE: relevance to asthma prevalence. J Allergy Clin Immunol. 2007 ;119:359-65.

Bjerg Bäcklund A, Hedman L, Perzanowski M, Platts-Mills T, Lundbäck B, Rönmark E. A family history of asthma and allergic disease: In depth analyses of the impact on asthma and wheeze in 7-8 years old children. Pediatrics 2007;120:741-8.

Rönmark E, Bjerg A, Hedman L, Perzanowski M, Sundberg S, Lundbäck B. The Obstructive Lung Disease In Northern Sweden (OLIN) longitudinal paediatric study I - the first 10 years. Clin Respir J 2008; 2: 26-33.

Anders Bjerg, Eva Rönmark. Asthma in school age: prevalence and risk factors by time and by age.  Clin Respir J 2008; 2: 123-6.

Rönmark E, Bjerg A, Perzanowski MS, Platts-Mills TAE, Lundbäck B.  Major increase in allergic sensitization in schoolchildren from 1996 to 2006 in northern Sweden. J Allergy Clin Immunol 2009;124(2):357-63. 

Bjerg A, Sandström T, Lundbäck B, Rönmark E. Time trends in asthma and wheeze in Swedish children 1996-2006: prevalence and risk factors by sex. Allergy. 2010 Jan;65(1):48-55. Epub 2009 Oct 1. 

Hedman L, Bjerg A, Perzanowski M, Rönmark E. Good agreement between parental and self-completed questionnaires about allergic diseases and environmental factors in teenagers. Clin Epidemiol. 2009 Dec 1. [Epub ahead of print]

Andersson M, Bjerg A, Forsberg B, Lundbäck B, Rönmark E. The clinical expression of asthma in schoolchildren has changed between 1996 and 2006. Ped All Imm 2010, in press

 

 

Köns och stressteroiders samt GABA-A receptorns roll i patogenesen av fetma och polycystisk ovarial syndrom (PCOS) hos kvinnor Projekt 41/09
Mingde Wang, Kvinnokliniken, NUS
Sahruh Turkmen, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus
Sigrid Nyberg, Kvinnokliniken, NUS

 Målsättning och syfte

A)     Att undersöka om kvinnor med PCOS och fetma har en förändrad GABA-A receptor känslighet för stress och könssteroider jämfört med kontroller.

B)     Att undersöka om GABA-A receptor funktionen relaterar till vikten hos kvinnor med PCOS.

 Metod

Vi mäter GABA-A receptorernas funktion med saccad ögonrörelse mätning (saccadic eye velocity test - SEVT) som är snabba ögonrörelser när blickriktning ändras. SEVT kan påvisa funktionsstörning i GABA-A system. När tolerans har utvecklats ändras hastigheten jämfört med kontroller och GABA-A receptorernas känslighet för aktiva substanser blir nedsatt. Allopregnanolon analyseras med radioimmunoassay och celit kromatografi.

 Resultat och betydelse

Det finns många beröringspunkter mellan endokrinologi och psykiatri där GABA-steroider skulle kunna utgöra en länk. Det finns ett samband mellan stress och PCOS, men exakt hur det sambandet ser ut är fortfarande oklart. Det är oklart om stress hos PCOS patienter är en del i syndromet eller sekundärt till symtomen (fetma, hirsutism och infertilitet). Vidare diskuteras om genesen till PCOS är central (hypothalamus/hypofys) eller perifer (ovarier/binjurar). Den ätstörning som orsakar obesitas hos 50 % av PCOS kvinnorna skulle mycket väl kunna bero på en störning av aptitregleringen centralt i hjärnan.

I detta projekt kartlägger vi känslighet för GABA-steroider allopregnanolon hos PCOS patienter. Vi upptäcker att blodnivå av allopregnanolon är signifikant högre hos PCOS patienter. Efter en enkel intravenous injektion av allopregnanolon i en dos av 0.05 mg/kg, en betydlig större sänkning i hastighet av saccad ögonrörelse noteras hos PCOS patienter än ålder matchad, frisk kvinnor. Det betyder att GABA-A receptorernas känslighet mot allopregnanolon ökar i PCOS patienter i jämförelse med friska kvinnor. Vi har inte visat tolerans utveckling mot allopregnanolon hos båda PCOS patienter och friska kvinnor efter enkel dos av allopregnanolon injektion. Ökad känslighet av GABA-A system hos PCOS patienter ökar betydelse av stresspåverkan i samband med symptom utveckling av PCOS.

 Dokumentation och rapportering 

1. Women with polycystic ovary syndrome have elevated serum concentrations and increased GABAA receptor sensitivity to allopregnanolone. Helena Hedström, Torbjörn Bäckström, Marie Bixo, Sigrid Nyberg1, Sahruh Turkmen, Mingde Wang. European journal of Endocrinology, 2011, in press.

2. Sensitivity of saccadic eye velocity was increased after allopregnanolone injection in patients with polycystic ovarian syndrome compared to luteal phase measurement in healthy women. Mingde Wang, Helena Hedström, Marie Bixo, Sigrid Nyberg, Erika Timby, Sahruh Turkmen and Torbjörn Bäckström (Oral communication). 40th annual International society of psychoneuro-endocrinology, July 23-26, 2009, San Francisco.