SLUTRAPPORTER      
Ämnesindelning:
Hjärta/kärl
Kvinnors/barns hälsa
Endokrinologi/metabolism
Geriatrik/omvårdnad
Norrlandssjukdomar/klinisk genetik
Öron, näsa, hals
Övrigt

HJÄRTA/KÄRL
Arteriosklerotisk kärlsjukdom vid diabetes - en prospektiv studie
Bearbetning av internationella MONICA-data
Blödningskomplikationer och prediktorer för blödning vid antikoagulationsbehandling i norra Sverige
Bukaortaaneurysm; epidemiologi, patogenes och patofysiologi
Bukaortaaneurysm i Norrland - riskfaktorer och markörer
Ekokardiografisk bedömning av hjärtfunktion hos patienter och normala, validering av egen utarbetad metod RVOT 4fs%
Etiopatogenetiska aspekter på ateroskleros vid reumatoid artrit - en prospektiv studie från sjukdomsdebut
Förhållandet mellan fysisk aktivitet, inflammationsmarkörer och kardiovaskulära riskfaktorer samt risk för hjärtinfarkt och stroke i Norra Sverige
Förhöjda nivåer av tPA-masskoncentraion, PAI-I, von Willebrand, tPA/PAI-I-komplex, trombomodulin och polymorfi är associerad med ökad risk för hjärtinfartk, slaganfall och död
Genetikens betydelse för uppkomsten av slaganfall
Hemostasfaktorer i Norra Sverige - en populationsstudie
Hemostasfaktorer som prediktor för död, hjärtinfarkt och stroke i Västerbotten
Hemostasvariabler som prediktorer för ST-höjnings-/Q-vågsinfarkt, icke Q-vågsinfarkt och plötslig död
Hjärtengagemang vid dystrophia myotonica; långtidsuppföljning och utveckling av nya diagnostiska metoder
Hjärtinfarkt hos kvinnor i norra Sverige
Hjärt-kärlsjukdom i förändring. Sociala villkors betydelse för riskfaktormönster och sjuklighet
Hur uppstår hjärt-kärlsjukdom vid övervikt?
Kardiovaskulär riskekvation baserad på MONICA-studien, verifiering och jämförelse mot kardiovaskulär riskvärdering enligt WHO/ISH Hypertension Guidelines 1999
Menopaus, central fetma och hjärt- kärlsjukdom
Minskar risken för cardiovaskulär sjukdom hos njursjuka med atorvastatin?
MONICA-projektets befolkningsstudier - en gemensam forskningsresurs för våra folksjukdomar i norra Sverige
Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor; betydelse av neuroendokrina störningar
Riskfaktorer för venös tromboembolism och blödning under behandling med warfarin
Sociala förhållanden och hjärt-kärlsjukdom - en fall-referensstudie
Samband mellan obstruktiv sömnapné och kronisk obstruktiv lungsjukdom (Overlap syndrom) och dess cardio-vaskulära konsekvenser
Spridning av nya förebyggande och sjukvårdande insatser mot hjärt- och kärlsjukdom och dess effekter på befolkningsnivå
Trombocytaktivering och leptin i en slumpad, åldersstratifierad normalpopulation
Trombocytaktivering och trombotisk risk vid akut hjärtinfarkt: dynamik, ASA-resistens samt inverkan av leptin
Upplevelser i samband med hjärtinfarkt
Utveckling av kardiovaskulär sjukdom och annan komorbiditet hos patienter med tidig reumatiod artrit
Utveckling och validering av riskekvationer för hjärtinfarkt och stroke baserad på endpoints 1989-2003 bland 72 551 deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar
Strokerisk i Norr- genetiska och traditionella riskfaktorer i samspel
Vem löper ökad risk att återinsjukna i stroke - och hur har det förändrats över de senaste 20 åren?
En randomiserad studie med livsstilsintervention i primärvård för prevention av hjärtkärlsjukdom i en population med måttlig till hög risk - hälsoutfall och hälsorelaterad livskvalitet
Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivå medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov?
Kartläggning av familjer med långt QT syndrom och Jervell och Lange-Nielsen syndrom med syfte att identifiera indikatorer för riskbedömning och behandling
Kardiovaskulär co-morbiditet vid reumatoid artrit: En prospektiv studie från sjukdomsdebut
Kardiologisk konsultation på distans med robotstyrd ekokardiografi – CARDISTA. En randomiserad, prospektiv studie
MONICA-undersökningens befolkningskohort 2009
Hemostasfaktorer i en population i norra Sverige
Fysisk aktivitet, gånghastighet och kardiovaskulär risk

KVINNORS/BARNS HÄLSA
Apoptos i endometriet och endometriecancer
Användbarheten av basal kroppskännedomsträning, drömgruppsarbete, och bildpsykoterapi för kvinnor med vulva vestibulit
Att vara bröstlös eller rekonstruera ett bröst - innebörd, motiv och psykosociala konsekvenser vid mastektomi
Barnallergistudien i Jämtland
Belastningsskador i käk- och nacksystemet bland den kvinnliga samiska befolkningen i Sverige - en kvantitativ och kvalitativ studie
Bäckensmärta under och efter graviditet - prevalens och psykosocial betydelse
Dysfunktionellt värkarbete - epidemiska och cellulära studier
Förekomst av psykisk ohälsa bland gravida kvinnor
Humörpåverkan vid progesteronbehandling
Hälsa, attityder och behov hos unga kvinnor och män samt deras erfarenheter och behov av ungdomsmottagningen
Longitudinell uppföljningsstudie av 76 anorexiapatienter behandlade inom BUP i fyra norrlandslän
Mekanismer bakom stress och könshormon framkallad depression
Metabola aspekter vid polycytiskt ovarial syndrom
Metabola aspekter av polycistiskt ovarial syndrom (PCOS)
Motorisk kontroll av armrörelser hos normalutvecklade barn och barn med koordinationsstöringar
Ovariella steroiders effekter på mentala och neurologiska funktioner i CNS
1a. Prevalensen av vestibulit och annan samlagssmärta.
1b. Klinisk undersökning av kvinnor med samlagssmärta
Prevention och intervention vid hotande förtidsbörd i Norra sjukvårdsregionen
Psykologiska reaktioner och bemötande i samband med mammografiscreening
Skolelevers psykosociala arbetsmiljö och hälsa ur ett genusperspektiv
Trombos och p-piller regional nationell uppföljning av biverkningsrapportering
Neuroaktiva sterioder och humör
Regional/nationell databas för långsiktiga hälsoeffekter av neonatal nutrition
Könssteroiders betydelse för svåra premenstruella besvär
Kejsarsnitt utan medicinsk indikation - finns det regionala skillnader?
Epidemiologiska studier om astma och allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar: klinisk validering av enkätstudier, fenotypning samt fördjupad riskfaktoranalys baserade på longitudinella studier
Köns och stressteroiders samt GABA-A receptorns roll i patogenesen av fetma och polycystisk ovarial syndrom (PCOS) hos kvinnor

ENDOKRINOLOGI/METABOLISM
Behandling med DHEA vid dystrophia myotonica
Betydelsen av skiftarbete för utvecklande av diabetes och stroke
Fördelning av fettsyror i erytrocytmembran som markör för intag av fettkvalité och utveckling av diabetes
Förändringar i visceral fettväv och riskfaktorer för metabola syndromet under och efter vistelse på internatbaserat hälsovårdhem
Insulinresistenssyndromet. Hormonella system, hemostasfaktorer och lipoproteiner
Kartläggning av sambanden mellan ändringar i kostintag och utvecklingen av typ 2 diabetes i Norr- och Västerbotten
Neuroendokrina störningar vid dystrophia myotonica - samband med metabol imbalans och kognitiv dysfunktion
Plasmabyte vid multiorgansvikt
Studie gällande samband mellan insulinresistens och betacellsautoimmunitet hos vuxna (utökad)
Tidstrender i förekomst av fetma och typ 2 diabetes i norra Sverige
Utveckling av fetma och nedsatt glukostolerans (impaired fasting glucose, impaired glukose tolerance, diabetes) i norra Sverige. Epidemiologisk övervakning och riskfaktoranalys
Ärtflig diabetes i Norrbotten - Genos Diabetes
Identifiering av sjukdomsgener i familjer med typ 1 diabetes och andra autoimmuna sjukdomar

Lågkolhydrat-högproteinkost och dödlighet i Norra Sverige


GERIATRIK/OMVÅRDNAD
Akuta konfusionstillstånd i vården av äldre. Utvärdering av kliniska studier i Umeå, Piteå och Sundsvall
Deliriumforskning i Norra sjukvårdsregionen
Ett högintensivt funktionellt träningsprogram för äldre personer beroende av hjälp i aktiviteter i dagliga livet (ADL):  Utvärdering av effekter på ADL med fokus på personer med demenssjukdom
Fallolyckor och förvirringstillstånd efter höftfraktur hos människor med demenssjukdom
Slaganfall hos äldre ur ett genusteoretiskt perspektiv
Stöd till anhörig och vårdare av personer med demenssjukdom och störande beteende på institution
VISARE - PALLIATION - samverkan för ökade kunskaper om vård i livets slutskede
Tai Chiträning för äldre personer med kronisk hjärtsvikt

NORRLANDSSJUDOMAR/KLINISK GENETIK
Akut intermittent porfyri (AIP) - sjuklighet och associerade sjukdomar
Analys av kandidatgener i relation till klinisk fenotyp samt förekomst av auto-antikroppar innan sjukdomsdebut av systemisk lupus erythematosus i Norra Regionen
Familjär amyloidos med polyneuropati. Kliniska och experimentella behandlingsförsök
Fenotyp och biopsi studie av patienter med familjär smärtokänslighet av Norrbottens typ
Genetikens betydelse för uppkomst av slaganfall i Norrbotten och Västerbotten
Identifiering av genetiska faktorer av betydelse vid systemisk lupus erythematosus i norra Sverige 2000-2001
Identifiering av genetiska faktorer av betydelse vid systemisk lupus erythematosus i norra Sverige 2004
Kartläggning av fenotyp och genotyp hos en norrländsk familj med en okänd autosomalt dominant ben-brosk sjukdom
Klinisk och genetisk amyloidosforskning vid Medicinkliniken och enheten för medicinsk och klinisk genetik, Norrlands Universitetssjukhus och Piteå Älvdals sjukhus
Renskötande svenska samers psykosociala hälsa
Ärftliga retinala dystrofier i norra Sverige. Identifiering av bakomliggande genetiska defekter vid olika kliniska manifestationer
Ärftlig hjärtinfarkt i Norr- och Västerbotten
Identifiering av prediktorer för sjukdomsutveckling och svårighetsgrad samt utveckling av komorbiditet hos patienter med systemisk lupus erythematosus
Självmord och självdestruktivt beteende hos unga samer – ett aktionsforskningsprojekt

ÖRON, NÄSA, HALS
Den normala bakterieflorans betydelse för skyddet mot recidiverande mediaotiter
Funktionsstörningar vid sväljning och tal hos snarkare före och efter operation mot snarkning 
Ytreceptorer på epitelceller som förklaring till infektionsbenägenhet
Örontrumpetens funktion vid retraktionssjukdom
En prospektiv randomiserad studie för att utvärdera effekten av tonsillektomi som behandlingsmetod hos vuxna med obstruktivt sömnapnesyndrom och samtidig tonsillhypertrofi
Identifiering av tänkbara receptorer för bakterieadherens i svalget hos barn och vuxna

ÖVRIGT
Behandling av avancerad pankreascancer - en randomiserad fas-3 studie
Betydelse av nätets tjocklek vid operation för ljumskbråck? En expertbaserad randomiserad studie i Norra Sjukvårdsregionen
Endotoxin och endotoxin-antikroppar vid akut systemisk inflammatorisk reaktion (SIRS) under intensivvård i Norra regionen
Hur påverkas man av att arbeta i starka magnetfält? En enkätstudie av MRI-personal
Infektioner vid dentala implantat hos patienter i norra Sverige. Tillståndet efter ett decennium i funktion
IVA i Norr i Samverkan. Med fokus på 2 delstudier. Sepsis: förekomst, behandling och outcome. Glutaminets betydelse vid svår sjukdom
Jämförelse mellan minilaparotomi och laparoskopisk kolecystektomi vid operation för gallblåserelaterad sjukdom
Kan man förbättra påvisandet av sena protesinfektioner med utvidgad provtagning vid reoperation?
Klassifikation och behandling av handledsfrakturer (radiusfrakturer)
Liv och hälsa 2002 - fördjupad bortfallsanalys
Tidig identifiering av rehabiliteringsbehov vid sjukskrivning p g a besvär från rörelse/stödjeorganen
Uppföljningsstudie av Primärregistret för prostatacancer i Norra regionen 2002
Uppföljningsstudie av Primärregistret för prostatacancer i Norra regionen 2005
Utveckla preventiva metoder för bedömning och behandling av nedsatt aktivitets-/arbetsförmåga efter sjukskrivning
Utvärdering av spatial och temporal smittspridning med hjälp av geografiskt informationssystem (GIS) och med Nephropathia epidemica (sorkfeber) i norra regionen som modellsystem
WOLF projektet: Förutsättningar för god forskning om ett hälsosamt arbetsliv

Longitudinella studier av prostatacancer i Norra regionen, femårsuppföljning och symtomenkät

Astma, allergi och luftvägssymtom bland vuxna - trender i prevalens och incidens baserade på kliniska valideringsstudier
The natural history of disease progress of COPD; Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, hypoxi i relation till lungfunktion och sjukdomsutveckling - 2008

Sereoepidemiologisk studie av infektionssjukdomar i norra Sverige

Studie av cancerrisk hos män vid arbete i järnmalmsgruvor
Klinisk fenotypning av astma bland vuxna
The natural history of disease progress of COPD; Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, hypoxi i relation till lungfunktion och sjukdomsutveckling - 2009
Allmäntillstånd vid palliativ cytostatikabehandling
Ny metodik för diagnostik av infektioner som orsakat proteslossning
Intrakamerala mydriatika vid ögonkirurgi
Ulcerös colit, uppföljning, cancerrisk och nya markörer

VISARE NORR 2013