BAKGRUND OCH SYFTE


De fyra norrlandstingen ställer 2,4 miljoner kronor per år till förfogande för ett gemensamt forskningsanslag för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen. VISARE NORR administreras av regionförbundets sekretariat och regionlandstingens FoU-enheter eller motsvarande.

Till detta kommer 100 000 kr för klinisk diabetesforskning vilka anvisats från
Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Huvudsyftet är att stimulera forskning i samverkan

Huvudsyftet med norrlandstingens gemensamma forskningsanslag, VISARE NORR, är att stimulera till aktiv och verklig forskningssamverkan mellan anställda i norrlandstingen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • En hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans i forskning som sker i samverkan
  • Fler yngre forskare från vårdens alla yrkeskategorier och nya forskargrupper med lovande idéer och samarbetskonstruktioner
  • Ökad möjlighet till genomförande av forskning som kräver regionen som rekryteringsbas för patientunderlag

Under perioden 2012 – 2015 kommer klinisk behandlingsforskning att ges särskild prioritet.

Med Klinisk behandlingsforskning avses: Forskning med fokus på hälso- och sjukvårdens behov av ökad förståelse av ohälsa, omvårdnad, prevention, diagnostik, rehabilitering och behandling. Det i sin tur ska sedan leda till att effektiva nya behandlingsmetoder verkligen kommer patienter, sjukvården och samhället till gagn.
 

VISARE NORR 2013