VERKSAMHET

 

2001 ÅRS VERKSAMHET:
VALMÖJLIGHETER OCH TILLGÄNGLIGHET I FOCUS


Valmöjligheter och tillgänglighet i vården

Mot bakgrund av landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter i hela landet beslöt Norrlandstingens samverkansnämnd att rekommendera sina regionlandsting att avgränsa valmöjligheterna till norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste landstingen med en yta som är mer än halva Sverige och har tillgång till 13 sjukhus och 137 vårdcentraler. Nämnden anser att grundproblemet inte är valmöjligheterna utan bristande resurser för hälso- och sjukvården. Kravet är att vården ska vara rättvis och ges efter behov och fastlagd prioriteringsordning.

Kösituationen i regionen har granskats. Eftersom väntetiderna är bekymmersamma för många diagnoser har de regionala medicinska chefssamråden fått i uppdrag att i kommande programöverenskommelse redovisa hur man kan samarbeta i regionen för att patienternas väntetider ska kortas. Av de medel som avsatts nationellt genom överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet för att korta köer och väntetider kommer 125 miljoner kr per år under 2002-2004 att tillföras de fyra Norrlandstingen.

Ordförandena i de fyra landstingsstyrelserna och socialministern har också i ett gemensamt uttalande sagt att Norrlandstingen kommer att arbeta för att införa Landstingsförbundets rekommendation när regeringens satsning på vården börjat verka och när man med kunskap om satsningens karaktär hunnit anpassa karaktären. Ambitionen är att beslut tas under 2002


Årets utbildningsfrågor
Norrlandstingen har tagit fram en gemensam strategi för rekrytering och utbildning av personal och på lämpligt sätt agerat för utökade och nya regiongemensamma vårdutbildningar av
 • Läkare
 • Röntgensjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Biomedicinska analytiker
 • Logopeder
 • Audionomer
 • Psykologer
 • Tandläkare
 • Tandhygienister
Även vakanserna bland specialistsjuksköterskor (intensivvårds-,barn-,operations-, psykiatri- och ambulanssjuksköterskor) har uppmärksammats. Nämnden har understrukit vikten av att respektive landsting verkar för att utöka sjuksköterskeutbildningen.

Ett gemensamt agerande för högskoleutbildning av teckenspråkstolkar pågår i regionen.

Gemensamt agerande på det nationella planet

Samverkansnämndens presidium har under året träffat

 • utbildningsministern och krävt ett nytt och rättvist ersättningssystem för läkarutbildning och forskning samt start av receptarieutbildning i Umeå
 • tandvårdsutredningen ordförande och krävt ökad intagning till tandläkarutbildningen i Umeå och ökade statliga resurser till forskning.

I november inbjöd nämndens presidium

 • Norrlands riksdagsledamöter till en informationsträff om
  - Norra regionens utgångsläge vad gäller befolkningsutveckling och ekonomi
  - Krav på ett nytt och rättvist system för ersättning av läkarutbildning och forskning
  - Tillgänglighet och valmöjligheter i norra sjukvårdsregionen
  - Utbildningsfrågor som ökad tandläkarutbildning m m
  - Interna Norrlandsflyget

Prisöverenskommelse 2002
Den regionala överenskommelsen för 2001 innebär uppräkning av priserna med 3,0%. För andra än regionlandstingen räknas priserna upp med 3,6%.

Nya former för samverkan
har utretts under året av en extern utredare. Utredningsförslaget Norrsam har sänts till regionlandstingen för yttrande senast 1 april 2002.

Några axplock

Gemensamt agerande för

 • Solidarisk finansiering av läkemedlet Cerezyme. Frågan har stor betydelse för Norrbotten.
 • Stöd till Rett Center i Östersund
 • Högskoleutbildning av teckenspråkstolkar till Härnösand

Uppdrag till landstingsdirektörerna i regionen att

 • Ta fram ett program för gemensamma åtgärder för att rekrytera AT-, ST- och specialistläkare till regionen
 • Bevaka möjligheterna till samarbete i regionen kring sjukvårdsupplysningen

Forskning och utbildning

 • 15 forskningsprojekt har fått dela på 2,1 milj kronor ur VISARE NORR och 100 000 kr ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.
 • SBU-konferens "Behandling av astma och KOL" i Luleå i december med videosändning till 6 orter i regionen, totalt 170 deltagare.

REGION- OCH RIKSSJUKVÅRDENS OMFATTNING FÖR NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2001
(miljoner kronor)

Regionsjukvården vid NUS

 

Region- och rikssjukvård vid landets universitetssjukhus

_____