VERKSAMHET

 

2000 ÅRS VERKSAMHET:
KOMMUNIKATIONERNAS ÅR

Det interna Norrlandsflyget

 

Norra sjukvårdsregionen utgör mer än hälften av Sveriges yta. Kommunikationerna, som tillgodoser medborgarnas behov av att på rimlig tid nå sitt regionsjukhus i Umeå, är mycket viktiga för vår landsända.

I slutet av 1999 rekommenderade samverkansnämnden regionlandstingen att delta i utredningen om gemensam Norrlandsstrategi för den interregionala eller långväga kollektivtrafiken. Den del av utredningen som avsåg det interna norrlandsflyget utreddes genom Norrlandstingens samverkansnämnd tillsammans med länsstyrelserna, landstingen och berörda kommuner. Förslaget blev att den av riksdagen redan beslutade upphandlingen av flygtrafik mellan Östersund och Umeå skulle kombineras med upphandling av flygtrafik mellan Gällivare och Umeå och mellan Kiruna och Umeå.

I slutet av september överlämnade Rikstrafiken sitt förslag till fortsatt statlig upphandling av interregional persontrafik till regeringen. I detta förslag ingår flyglinjerna Östersund-Umeå samt Kiruna/Gällivare-Umeå.

Gemensam IT-infrastruktur för sjukvården
FYRNET-gruppen, där alla fyra Norrlandsting är representerade, har under året arbetat fram en lösning som innebär anslutning till SJUNET – en avancerad data- och teleinfrastruktur som de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen tagit initiativet till. Från 2001 tar det nationella företaget Carelink över drift och utveckling av SJUNET. Företaget ägs av landsting, staten, kommuner och privata vårdgivare.

Årets utbildningsfrågor

 • Höjning av ersättningen till sjukhuskliniker som tar emot läkarstuderande
 • Begäran hos Landstingsförbundet och uppvaktning av Socialdepartementet om återgång till den tidigare ordningen då AT-blocken fördelades solidariskt över landet
 • Motion till Landstingsförbundets kongress: Utökad tandläkarutbildning
 • Motion till Landstingsförbundets kongress: Inriktning av nytt avtal om läkarutbildning och forskning, ALF
 • Utredning av Norrlandstingens kompetensbehov tillsatt med uppgift att utforma förslag till gemensam strategi och utbildning av personal
 • Tillsammans med Medicinska fakulteten och NUS har landstingen i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland finansierat en utredning av lokalbehovet mm i regionen för den utökade läkarutbildningen i Umeå
 • Uppföljning av läkarsituationen i regionen

Prisöverenskommelse 2001
Den regionala överenskommelsen för 2001 innebär uppräkning av priserna med 2,9%. För andra än regionlandstingen räknas priserna upp med 3,5%.

Några axplock

 • Stöd till Rett Center i Östersund genom Dagmarpengar och Visare Norr-medel 2001-2003
 • Överläggningar med samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen
 • Förslag till folkhälsostrategi och samarbete kring miljömedicin
 • Yttrande över regionalpolitiska utredningen
 • Arrangör för SBU-konferens "Ont i ryggen, ont i nacken" i Luleå i maj med videosändning till åtta orter i regionen, totalt 350 deltagare.

Visare Norr
19 projekt har fått dela på 2,1 milj kronor i forskningsanslag för 2001. För första gången fördelades ytterligare 100 000 kr ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Regionsjukvård vid NUS