VERKSAMHET

 

1999 ÅRS VERKSAMHET:
SAMVERKAN GER STYRKA

Ny mandatperiod 1999-2002
Av norrlandstingens totalt 24 ledamöter och suppleanter i samverkansnämnden är 17 nyvalda. Per-Owe Öberg, Z, har valts till ordförande, Levi Bergström, AC, till 1:e vice ordförande, Maria Salmgren, BD, till 2:e vice ordförande samt Ewa Söderberg, Y, och Toivo Hofslagare, BD, till övriga ständigt adjungerade presidieledamöter.

Färre regionala programöverenskommelser fr o m 2001
Inför år 2000 har nämnden bestämt att begränsa skyldigheten att skriva programöverenskommelser som reglerar samarbetet mellan de fyra landstingen i regionen för högspecialiserad sjukvård, forskning och utbildning följande till regionspecialiteter:

Allmänkirurgi
Anestesi, intensiv-, traumavård
Barn- och ungdomsmedicin
Hand- och plastikkirurgi
Hjärtsjukvård
Hudsjukdomar
Infektionssjukdomar

Internmedicin
Kvinnosjukdomar
Lungsjukdomar
Neurologi/-kirurgi/-fysiologi
Onkologi
Ortopedi
Rehabilitering

Reumatologi
Urologi
Yrkesmedicin
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och
halssjukdomar
Radiologi

Gemensam infrastruktur för datakommunikation mellan landstingen i regionen
Efter förslag från den s k Fyrnätgruppen har norra sjukvårdsregionen startat ett gemensamt projekt för att upphandla teknisk lösning, skriva driftavtal med leverantören, utarbeta gemensam säkerhetspolicy och flytta över befintliga medicinska tillämpningar till nätverket.

Premiär för fleråriga prisöverenskommelser
Regionlandstingen har enats om en treårig modell för uppräkning av priserna i den årliga överenskommelsen åren 2000, 2001 och 2002.

För samma tidsperiod har avtal tecknats för köp av vård resp organtransplantationer med Akademiska sjukhuset resp Sahlgrenska sjukhuset och Huddinge sjukhus.

Gemensamma regler i regionen för IVF
Samverkansnämnden har rekommenderat regionlandstingen att anta gemensamma riktlinjer och remitteringsregler för assisterad befruktning - IVF - att gälla från 2000-01-01.

Gemensamma riktlinjer för strålbehandling i regionen åren 2000-2005
Nämnden har rekommenderat regionlandstingen att anta följande riktlinjer:

 • Palliativ strålbehandling etableras vid länssjukhusen i Sundsvall-Härnösand och Sunderbyn i enlighet med samverkansnämndens tidigare rekommendation och överenskomna avtal mellan Norrlands universitetssjukhus, NUS, och respektive länssjukhus
 • Kurativ och adjuvant strålbehandling vad gäller bröstcancer, lungcancer och vissa hjärntumörer etableras vid Sundsvalls sjukhus i enlighet med upprättat avtal mellan NUS och länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
 • Jämtlands läns landsting avgör vid vilket av sjukhusen i Sundsvall eller Umeå som strålbehandling skall utföras för aktuella patientgrupper från Jämtlands läns landsting
 • Det regionala onkologiska chefssamrådet/regionala onkologiska kommittén ges i uppdrag att inom det regionala samrådet initiera åtgärder för att den medicinska kvalitén och säkerheten vid regionens strålbehandlingsenheter skall garanteras genom ett särskilt kvalitetssäkrings- och uppföljningssystem.

Utbildningsfrågor 1999

 • Uppvaktning av utbildningsminister Thomas Östros om utökad läkarutbildning i Norrland och rättvisare statlig ersättning samt skrivelse till regeringens vårdkommission om utökning av det årliga antalet intagningsplatser för läkarutbildningen i Umeå från 135 till 165. Resultatet blev riksdagsbeslut om utökad läkarutbildning motsvarande ytterligare 22 utexaminerade läkare årligen.
 • Skrivelse till vårdkommissionen, Umeå universitet och Landstingsförbundet om utökad tandläkarutbildningen i Umeå från 40 till 60 platser.
 • Frågan om högskoleutbildning för teckenspråkstolkar har aktualiserats med Umeå universitet.

Några axplock

 • Gemensamt yttrande från regionlandstingen över betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting.
 • Gemensamt yttrande från regionlandstingen angående Botniabanans dragning.
 • Yttrande över Landstingsförbundets förslag till valfrihetsrekommendation.
 • Medarrangör för regional SBU-konferens i Sundsvall i mars om metoder för rökavvänjning.
 • Medarrangör för regional konferens om väntetider i vården i april.
 • Gemensam skrivelse till Landstingsförbundet om riktat statsbidrag fr o m 200l till Rett Center i Östersund
 • Medarrangör för regional SBU-konferens i Östersund i december om evidensbaserad omvårdnad.

Regionsjukvård vid NUS
Ekonomisk omfattning av regionsjukvården vid NUS 1999 (miljoner kronor)
         

Landsting

BD

Y

Z

Summa

         

Sluten vård

 

 

 

 

Ap-drg, kostnadsytterfall mm

95

68

41

204

Neonatalvård

15

6

3

24

Benmärgstransplantationer

4

3

2

9

Hjärtsjukvård

56

44

27

127

Övrig sluten vård

7

3

1

11

Summa sluten vård

177

124

74

375

 

 

 

 

 

Öppen vård

 

 

 

 

Besök o behandlingar i öppen vård

12

11

4

27

Strålbehandling i öppen vård

7

6

4

17

Hotell Björken

9

7

4

20

Summa öppen vård

28

24

12

64

 

 

 

 

 

Abonnemangsenheter

 

 

 

 

Yrkesmed, onk centr, blodsamverkan

2

2

1

5

 

 

 

 

 

Totalt

207

150

88

444

 

 

 

 

 

Reglering av kostnadsneutralitet mellan köparlandstingen 1999 2,5 -0,4 -2,1 0,0

 

Tillkommer AC* uppskattat till ca 206 miljoner kronor,

 

totalt hela regionen ca 650 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

 

* Omfattning av regionsjukvård för AC bygger på skattning utifrån kostnad per inv för övriga regionlandsting utan hänsyn till ev viktning av ålder, kön och socio-ekonomiska faktorer