FÖRBUNDSORDNING

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

§ 1 Förbundets namn och säte

Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i Norrlandstingens regionförbund är Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting, i fortsättningen benämnda Norrlandstingen.

§ 3 Förbundets ändamål och huvuduppgifter

Regionförbundet ska vara samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Förbundsordningen utgör tillika regionavtal.

Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Regionsjukvården ska samordnas till enheter där en tillräcklig volym, hög vårdkvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet kan garanteras. Det gemensamma ansvarstagandet utövas av regionförbundet med följande huvuduppgifter:

Hälso- och sjukvård

 • Ta fram en flerårig planering av det totala behovet av regionsjukvård i ett regionalt nätverksperspektiv.
 • Ta fram regionens totala behov på kort och lång sikt av riks- och regionsjukvård i diagnoser, volymer och kvalitet med ekonomisk analys.
 • Identifiera områden/medicinska fält som kan samordnas vid Norrlands universitetssjukhus, NUS, kan finnas på andra sjukhus i regionen och i förekommande fall vid andra regionsjukhus.
 • Tillse att remittering sker till de överenskomna utförarna.
 • Utvärdera föregående års produktion utifrån utförare, produkter, kvalitet, ersättningsnivåer och volymer. I detta ligger att planera för decentralisering av regionsjukvård som är "rutinsjukvård" till länssjukvården.
 • Identifiera och tillämpa löpande kvalitetssystem för uppföljning av vårdkvalitet, produktivitet, ekonomi och patienttillfredsställelse.
 • Utvärdera och besluta om nya produkter/medicinska metoder. Underlag inför beslut om nya produkter ska innefatta ett ekonomiskt underlag samt investeringsbehov.
 • Värdera strategiska lokal- och medicintekniska investeringar på kort och lång sikt. Lämna rekommendationer till regionsjukvården.
 • Utveckla regionala vårdprogram.
 • Avtala om riks- och regionsjukvård.
 • Utgöra den politiska ledningen för Regionalt Cancercentrum, RCC Norr
 • Besluta om regional utvecklingsplan inom cancerområdet.

Utbildning och forskning

 • Avtala om nyttjande av ALF-medlen, praktik, handledning samt besluta och avtala om det regionala behovet av utbildningsplatser och klinisk forskning.

Folkhälsa

 • Ta fram strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv.

Övrigt     

 • På initiativ av ett eller flera Norrlandsting avtala om hälso- och sjukvård och andra samverkansområden. Avtal omfattar de medlemslandsting som så önskar.
 • I övrigt som samverkansorgan för Norrlandstingen tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter t ex patienttransporter, läkemedel, diagnostik, IT och upphandling.

Denna utveckling och tillämpning av det gemensamma ansvarstagandet leder fram till en långsiktig regional strategi inom områdena hälso- och sjukvårdsutveckling, kompetensutveckling, personalförsörjning, forskningsinriktning samt investeringar. Vidare ger den utrymme för fördjupad regional samverkan inom områden där det landstingsinterna underlaget är för litet för att möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.

§ 4 Organisation

Regionförbundet är ett kommunalförbund med direktion, i det följande benämnd förbundsdirektionen.

§ 5 Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare av vilka Norrlandstingen utser vardera 3 ledamöter och 3 ersättare.

Mandattiden utgör fyra år från och med 1 januari året efter då val av fullmäktige ägt rum i hela landet. Val till förbundsdirektionen ska första gången avse perioden 1 januari 2005 - 31 december 2006.

Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

§ 6 Utskott och beredningsorgan

Förbundsdirektionen äger utse de utskott och beredningsorgan som behövs för att fullgöra regionförbundets uppgifter. Sammansättning, antal ledamöter, mandattid och befogenheter beslutas av förbundsdirektionen.

§ 7 Revisorer

Regionförbundet ska ha 4 revisorer, en från varje Norrlandsting. Dessa väljs för samma mandatperiod som angivits för förbundsdirektionen enligt 5 §. Samtliga revisorer utses av Västerbottens läns landsting.

Revisorerna ska för granskning av förbundsdirektionens verksamhet avge berättelse till Norrlandstingens fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet.

§ 8 Rätt att väcka ärenden

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i förbundsdirektionen och av respektive Norrlandstings fullmäktige eller styrelse samt av utskott eller beredningsorgan inom regionförbundet. Revisorerna får väcka ärenden som rör granskningen.

§ 9 Kungörelser och anslag

Kungörelser och andra tillkännagivande från regionförbundet ska ske på regionförbundets anslagstavla.

§ 10 Ersättningar till förtroendevalda

Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektion och utskott samt till revisorer utges av det egna Norrlandstinget, vilket de förtroendevalda representerar, och i detta gällande regler för ersättning.

§ 11 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för regionförbundets verksamhet ska, om de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från Norrlandstingen. Bidraget ska fördelas mellan Norrlandstingen i förhållande till folkmängden i respektive län vid ingången av året näst före verksamhetsåret.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder samt överförda medel

Varje Norrlandsting har vid varje tidpunkt andel i regionförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad det sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten.

Här angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.

Vid regionförbundets start 2005-01-01 överförs de tillgångar, som enligt upprättat bokslut tillhör Norrlandstingens samverkansnämnd och det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr, till regionförbundet.

§ 13 Budget samt styrning av ekonomi och verksamhet

Regionförbundet ska före september månads utgång upprätta förslag till budget som föreläggs respektive Norrlandsting för beslut om bidrag enligt 11 §. Regionförbundets budget fastställs sedan av förbundsdirektionen före december månads utgång.

Beslut i förbundsdirektionen som gäller upptagande av långfristiga lån, ingående av borgensförbindelser, förvärv av aktier och fast egendom samt bildande av aktiebolag och stiftelser förutsätter godkännande av respektive Norrlandstings fullmäktige.

§ 14 Årsredovisning

Regionförbundet ska efter varje verksamhetsår upprätta en årsredovisning som överlämnas till varje Norrlandsting. Delårsrapport behöver inte avlämnas till medlemslandstingen.

§ 15 Uppsägning, utträde och likvidation

Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Ett Norrlandsting har rätt att utträda ur förbundet. För uppsägning gäller kommunallagens bestämmelser om 3 års uppsägningstid.

Om inte de ekonomiska mellanhavandena mellan samtliga Norrlandsting kan lösas i en överenskommelse, sedan ett landsting utträtt ur regionförbundet, ska regionförbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av likvidationen, ska den i 12 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.

När regionförbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar och skulder. Till berättelsen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilket av Norrlandstingen som ska överta och vårda de handlingar som hör till regionförbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgetts samtliga Norrlandsting är regionförbundet upplöst.

§ 16 Tvist

Tvist mellan regionförbundet och ett eller flera av Norrlandstingen om förbundets angelägenheter ska lösas genom förhandlingar mellan regionförbundet och berört Norrlandsting . Kommer inte parterna överens ska tvisten avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

§ 17 Bildande och ändringar i förbundsordningen

Regionförbundet är bildat den 1 januari 2005 och ansvarar från den tidpunkten för den verksamhet som medlemmarna enligt 3 § har överlämnat till förbundet.

För tiden 25 oktober 2004 till den 1 januari 2005 ska en interimsstyrelse inrättas. Interimsstyrelsen utgörs av nuvarande samverkansnämnd med 12 ledamöter och 12 ersättare, av vilka respektive Norrlandsting utsett vardera 3 ledamöter och 3 ersättare, och där nämnden inom sig utsett presidium.

Interimsstyrelsen ska vidta de förberedande åtgärder som behövs för att regionförbundet ska kunna bedriva sin verksamhet fr o m den 1 januari 2005. Samverkansnämnden företräder som interimsstyrelse regionförbundet och dess förbundsdirektion enligt förbundsordningen med rätt att ingå erforderliga avtal för verksamheten. Det åvilar samverkansnämnden att upprätta budgetförslag och anta budget för 2005 samt anställa verkställande tjänsteman.

Samverkansnämnden med gällande regionavtal upphör från 1 januari 2005 och ersätts av regionförbundet med denna förbundsordning. Regionförbundet övertar från denna tidpunkt de åtaganden och funktioner som åvilat samverkansnämnden enligt fortsatt gällande avtal och beslut.

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen kan initieras av var och en av Norrlandstingens styrelse eller fullmäktige samt av förbundsdirektionen. Beslut om ändring av förbundsordningen förutsätter godkännande av respektive Norrlandstings fullmäktige.
 


 Inkl ändringar och tillägg enligt förbundsdirektionens beslut 2004-12-28--2011-12-07