AVTAL

Här nedan sammanfattas förhållandet mellan olika avtalsformer som ger ramarna för de årliga/fleråriga avtalen om utveckling, beställning och ersättning av region- och rikssjukvård samt övrig utomlänsvård utanför regionen, utbildning, forskning m m.

Riksavtal

Riksavtalet gäller då verksamhet om utomlänsvård inte regleras med avtal inom sjukvårdsregionen, regionavtal, eller avtal mellan två enskilda landsting, mellanlänsavtal. Regionala avtal finns i samtliga sjukvårdsregioner.

Förbundsordning

Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund utgör övergripande regionavtal enligt riksavtalet.

Avtal om regionsjukvård

Årliga/fleråriga regionala avtal om regionsjukvård träffas genom regionförbundet gällande regionvård vid Norrlands Universitetssjukhus och övrig länssjukvård och primärvård i norra sjukvårdsregionen. Avtalet om regionsjukvård reglerar utomlänsvården i norra regionen.

Avtal om rikssjukvård och remittering

Regionförbundet träffar också årliga/fleråriga avtal om rikssjukvård vid andra universitetssjukhus utanför regionen,  Akademiska, Karolinska, Sahlgrenska och Lund.

Avtal om utbildning och forskning

Regionförbundet har också i uppdrag av norrlandstingen att avtala om utbildning och forskning med universiteten i regionen, t ex läkar- och annan vårdutbildning och tillhörande forskning.

Övriga överenskommelser

Överenskommelser som ingåtts mellan SKL och olika parter inom området hälsa.