ARBETSORDNING


 

ARBETSORDNING MED ARBETSFÖRDELNING OCH BESLUTSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

Med utgångspunkt från förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund och fattade inriktningsbeslut gäller följande arbetsfördelning och beslutsordning. 

Sammanfattande organisationsschema framgår av bilaga 1.

 1.     Landstingen 

§         Utser vardera 3 ledamöter och 3 ersättare i förbundsdirektionen och en revisor samt svarar för ersättning till dessa utom revisor vars ersättning budgeteras av regionförbundet

§         Utser vardera en representant i beredningsgrupp, FoUU- och utbildningsråd, folkhälsogrupp, läkemedelsgrupp, tandvårdschefsgrupp, sjuktransportgrupp samt regionala medicinska chefssamråd

§         Gör genom regionförbundet egen beställning av riks- och regionsjukvård, forskning och utbildning

§         Tillhandahåller ekonomisk samt kvalitets- och utvärderingskompetens

 - till chefssamråden
 - till utvärderings/uppföljningsarbetet

§         Beslutar om bidrag till regionförbundets budget

§         Tar ställning till revisorernas berättelse

§         Fullmäktige eller styrelse har rätt att väcka ärende till förbundsdirektionen

 2.     Revisorerna 

§         Består av en revisor från varje Norrlandsting

§         Varje landsting nominerar en revisor varefter Västerbottens läns landsting formellt utser samtliga revisorer

§         Utser ordförande inom sig

§         Granskar förbundsdirektionens verksamhet och avger berättelse till Norrlandstingens fullmäktige

§         Får väcka ärenden i förbundsdirektionen som rör granskningen

 3.     Förbundsdirektionen

§         Regionförbundets högsta beslutande organ
§         Består av 12 ledamöter och 12 ersättare, 3 av vardera från varje 
     Norrlandsting. Landstingsdirektörerna deltar vid förbundsdirektionens
     sammanträden enligt KL 5 kap 21 §
§         Utser inom sig presidium och arbetsutskott
§        
Beslutar om

-utskott och beredningsorgan

-avtal om region- och rikssjukvård, utbildning och forskning

-förbundets budget

-årsredovisning

-anställning av verkställande tjänsteman

-Regional utvecklingsplan inom cancerområdet

-Plan för nivåstrukturering inom cancerområdet

-övriga rekommendations- och samverkansbeslut enligt förbundsordning som inte delegerats till utskott, beredningsorgan eller tjänsteman

§         I övrigt Norrlandstingens samverkansorgan för hälso- och sjukvård, utbildning och forskning m.m., samt politisk ledning för Regionalt Cancercentrum, RCC Norr

 

4.     Arbetsutskottet

 

§         Består av 4-6 ledamöter, varav presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i förbundsdirektionen samt ytterligare 1-3 ledamöter så att samtliga landsting är representerade. Landstingsdirektörerna deltar vid arbetsutskottets sammanträden enligt KL 5 kap 21§

§         Svarar för politisk beredning av ärenden till förbundsdirektionen

§         Beslutar i ärenden som delegerats från förbundsdirektionen

§         Är politisk styrgrupp för RCC Norr med delegation från direktionen att besluta i frågor inom ramen för den av direktionen fastställda regionala utvecklingsplanen inom cancerområdet. Återrapportering till direktionen sker via AU:s protokoll.

 

5.     Politisk referensgrupp för folkhälsofrågor 

§         består av en företrädare för vart och ett av regionlandstingen. Förbundsdirektionen utser ordförande. Förbundsdirektören är föredragande

§         Adjungerar andra deltagare efter behov

§         Informerar sig om hälsan i regionen

§         Utvecklar regionens folkhälsopolitiska program inför beslut i förbundsdirektionen


6.    
Politisk referensgrupp för forskningsfrågor

Referensgruppen skall behandla såväl generella forskningsfrågor som sådana inom hälso- och sjukvård.

 Referensgruppen

§         består av en företrädare för vart och ett av regionlandstingen. Förbundsdirektionen utser ordförande. Förbundsdirektören är föredragande.

§         adjungerar andra deltagare efter behov, t.ex från FoUU rådet

§         informerar sig om villkoren för forskning i regionen

§         för diskussioner om utvecklingen av forskning i norra regionen och föreslår åtgärder till stöd för detta

§         för diskussioner om utvecklat samarbete kring forskning i regionen och föreslår åtgärder till stöd för detta.

§         rapporterar minst årligen till förbundsdirektionen.
 

7.     Beredningsgruppen

 §         Består av 5 tjänstemän, d.v.s. en  företrädare från varje Norrlandsting och förbundets verkställande tjänsteman, förbundsdirektören, som leder gruppen

§         Det samlande tjänstemannaorganet för beredning av ärenden till förbundsdirektionen

§         Tar fram en flerårig planering av riks- och regionsjukvård, forskning och utbildning

§         Utvecklar och belyser samarbete inom de områden där det landstingsinterna underlaget är för litet för att möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.

§         Samordnar utvecklingen av strategiskt folkhälsoarbete

§         Tar fram förslag till uppdrag till de regionala medicinska chefssamråden

 - kommunicerar
 - värderar
 - sammanställer

§         Koordinerar och bereder landstingens beställningar för

- riks och regionsjukvård

- forskning och utbildning

§         Följer upp och utvärderar föregående års beställningar inkl kvalitetsutveckling

§         Värderar och rekommenderar investeringar för medicinteknisk utrustning och lokaler

§         Avropar erforderliga resurser från landstingen, t e x ekonomer, utvärderare etc

§         Utgör förhandlingsdelegation vid förhandling med olika utförare

§         Återkopplar till respektive landsting
 

 

8.     Förbundsdirektören

Förbundsdirektören är verkställande tjänsteman och äger rätt att teckna förbundets firma.  

§         Förbundsdirektören har ansvar för

-beredning av ärenden

-verkställighet av beslut

-förvaltningsuppdrag i övrigt

- anställning av medarbetare

- ledning av arbetet vid sekretariatet

-genomförande  av förhandlingar och framtagande av avtal med  
 utförarna av riks- och regionsjukvård samt med universiteten och 
 landstingen om forskning och utbildning

-  RCC Norr, RCC –chefen är underställd förbundsdirektören

§         Processamordning av flerårig planering av riks- och regionsjukvård, forskning och utbildning

§         Processamordning av de regionala chefssamrådens arbete

§         Sammanställning av landstingens beställningar av riks- och regionsjukvård, forskning och utbildning

§         Processamordning av uppföljnings- och utvärderingsarbete

§         Sammanställning av statistik över riks- och regionsjukvård

§         Administration och uppföljning av gemensamma FoU-medel i Visare Norr m.m.

§         Sekretariatsfunktioner gentemot förbundsdirektion, arbetsutskott, beredningsorgan och råd

§         Omvärldsbevakning och utveckling av externa kontaktnät
 

 9.      Regionalt Cancercentrum, RCC Norr

 Styrgrupp
Styrgruppen består av förbundsdirektören, de fyra landstingsdirektörerna, en verksamhetsföreträdare för varje landsting samt två företrädare för Umeå universitet. Verkställande tjänsteman är RCC-chefen som ingår i styrgruppen

RCC Norr ska

 • utarbeta underlag till den regionala utvecklingsplanen
 • besluta om regionala vårdprogram
 • bidra till utveckling av den framtida cancervården i Norrland genom att- i nätverk eller på annat sätt - knyta samman regionens samtliga kompetenser och resurser inom cancerområdet, från tidig upptäckt, genom hela vårdprocessen, samt forskningen, utvecklingen och utbildningen

 

 • bidra till att vårdprocesserna ska kännetecknas av korta ledtider, god och jämn kvalitet, effektivt nyttjande av distansöverbryggande teknik, och ett gemensamt ansvarstagande för bemanning och kompetensutveckling

 

 • säkerställa att cancervården fungerar effektivt och likvärdigt i hela regionen genom uppföljning och insatser för att minimera skillnader mellan befolkningsgruppers tillgång till cancervård och dess kvalitet
   
 • bidra till att vården ska ha patientens fokus och präglas av att patienter och närstående involveras i konkreta behandlingsbeslut och patientinflytande ska utvecklas genom att möjligheter till interaktiv/digital patientutvärdering skapas
   
 • genom lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete stödja nivåstrukturering, kunskapsstyrning och effektivare vårdprocesser och därigenom höja patientsäkerheten.
   
 • bidra till tydlig klinisk förankring av forskning och nära samverkan både inom regionen och med akademin.

RCC-chef

RCC Norr leds av en chef som är underställd förbundsdirektören.

RCC-chefen

-har verksamhets och medarbetaransvar för RCC:s verksamhet

-är föredragande i styrgruppen och verkställer dess beslut

-leder regionala cancerrådet  

Regionalt cancerråd

Regionala cancerrådet är tillika regionalt chefssamråd, under ledning av RCC-chefen, med uppgifter enligt 9 nedan. I rådet ingår verksamhetschef/onkolog från NUS och Sundsvalls sjukhus. Östersund och Sunderbyn är företrädda av verksamhetschef/allmänkirurg. I övrigt ingår företrädare fördelade på landstingen för bl a internmedicin, lungmedicin, kirurg/urologi, radiologi, laboratoriemedicin, ROC samt professorer vid Umeå universitet från berörd specialitet. Ordförande från palliativa gruppen, primärvårdsgruppen, läkemedelsrådet och folkhälsogruppen knyts också till regionala cancerrådet. Vid behov adjungeras verksamhetschef för andra chefssamråd som har viktiga uppgifter inom cancerområdet t ex gynekologi, öron, hud och neurokirurgi. Landstingen utser företrädare och RCC-chefen beslutar om sammansättningen i rådet.

 

Regionala arbets- och samarbetsgrupper

 10. FOUU-råd

§         Består av fem tjänstemän, en företrädare från varje Norrlandsting samt förbundsdirektören samt som adjungerade en företrädare för respektive Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet

§         Initierar skapande av Norrlandstingens kliniska forskningsnätverk

§         Tar fram underlag för beställning och avtal om grund- och vidareutbildning samt klinisk praktik

§         Samverkar i FOUU-frågor med de regionala medicinska chefssamråden

§         Bereder och beslutar ang Visare Norr-anslaget

§         Tar fram underlag för gemensam hållning i principiella utbildnings- och forskningsfrågor enligt överenskommelse med Västerbottens läns landsting ang ALF- och TUA-avtalen

§         Initierar program för adjungerade lärartjänster och akademisk kompetensutveckling

§         Initierar och stödjer regional kurs- och konferensverksamhet inom FOUU

§         Följer upp och utvärderar FOUU
 

 11. Kompetensförsörjningsråd

Kompetensförsörjningsrådet skall arbeta med såväl utbildnings- som rekryteringsfrågor och bidra till att planera samverkan i bristsituationer. I den senare frågan spelar också chefsamråden en viktig roll. Samverkan med universiteten sker i tillämpliga delar. ( För landstingsegna driftfrågor krävs inte universitetens medverkan.)

 

Kompetensförsörjningsrådet:
 

§         består av personaldirektör från varje Norrlandsting, en representant vardera för   Luleå Tekniska Högskola och Mitt Universitetet. Två representanter för Umeå Universitet, för att därigenom nå företrädare för såväl läkarutbildning som övriga vårdyrken, samt förbundsdirektören som leder gruppen.

§         svarar för samverkan mellan Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet, kring behov av vårdutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning.

§         samverkar med Regionalt cancercentrum Norr i deras uppdrag att ta fram förslag till regional kompetensförsörjningsplan inom cancerområdet i regionen

§         samverkar med FoUU rådet vid behov i frågor om akademisk kompetens i verksamheten

§         bildar arbetsgrupper för olika frågeområden när så är lämpligt.

§         är vid behov beredningsorgan för rapporter från chefsamråden

§         lämnar rapport till förbundsdirektionen vid behov, dock minst en gång per år.
 

 12.  Regionala medicinska chefssamråd 

§         Består av företrädare utsedda av respektive Norrlandsting inom vart och ett av särskilt angivna regionala chefssamråd

§         Ledamöterna verkar enligt de uppdrag som ges av regionförbundet och med mandat som givits av respektive landsting

§         Huvuduppgifterna är

-Arbets- och ansvarsfördelning mellan region- och länssjukvård, centralisering och decentralisering

- underlag för- och stöd till implementering av nationella medicinska riktlinjer i regionen.

- revidering och uppföljning av regionala vårdprogram då nationella riktlinjer saknas och att utse regionala vårdprogramgrupper

-Läkemedelssamordning

-Regional uppföljning av nationella medicinska riktlinjer/indikationer och kvalitetsuppföljning

-Utbildnings- och forskningsfrågor

-I övrigt verka som remissinstans/medicinsk expertgrupp
 

 13. Folkhälsosamrådet

 

§         Består av en tjänsteman från varje Norrlandsting. Landstingen svarar för att den utsedda personen kan utgöra en länk till landstingets eget planarbete. Gruppen utser inom sig den som ska vara sammankallande och ordförande.

 

§         Ledamöterna verkar enligt de uppdrag som ges av regionförbundet och med mandat som givits av respektive landsting

 

§         Utvecklar ( inom ramen för det nationella målområdet ”En mera hälsofrämjande hälso- och sjukvård”)? en för regionen gemensam strategisk plan för hur folkhälsan skall förbättras.

 

§         Ansvarar för förankring av den gemensamma planen hos respektive landstingsledning.

 

§         Följa upp folkhälsoarbetet och rapportera till direktionen om utvecklingen.
 

§         Samordna och samarbeta i uppföljning och redovisning av hälsoutvecklingen i befolkningen. Rapporteras till förbundsdirektionen.

 

§         Tar tillsammans med regionala gruppen för tidig upptäckt, TUPP, fram plan för cancerprevention och tidig upptäckt inom ramen för RCC Norr.
 

§         I övrigt biträda regionförbundet med underlag i frågor som rör folkhälsoområdet
 

 

14. Regionala läkemedelsrådet

Landstingen kan utse två representanter vardera, varav en utses till sammankallande och ordförande

Rådet har följande ansvar och uppdrag:

§         ansvara för att följa upp och jämföra läkemedelskommittéernas rekommendationer i syfte att uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjlig.

§         förstärka samarbetet med de regionala medicinska chefssamråden genom att en representant från läkemedelsrådet adjungera till de chefssamråd som har stark läkemedelsanknytning, t ex chefssamrådet för onkologi, neurologi och reumatologi.

§         vara samordnare och pådrivande för nödvändiga diskussioner ang vilka behandlingsregimer och läkemedel vi ska använda i norra sjukvårdsregionen inför regiongemensamma upphandlingar av slutenvårdsläkemedel.

§         Nationella gruppen för snabb värdering av nya läkemedelsterapier (NLT) kommer att avge rekommendationer angående introduktion av nya terapier och läkemedel.. Läkemedelsrådet ska  efter samverkan med  klinisk farmakologi Norrlands universitetssjukhus och  aktuellt medicinskt chefssamråd lämna regiongemensamma rekommendationer och beslutsunderlag för ordnat införande i regionen.

§         genom samarbete utveckla och effektivisera utbildningsaktiviteter inom läkemedelsområdet.

§         årligen (maj) rapportera till förbundsdirektionen om sitt arbete såsom; prioriterade områden, kostnadsutvecklingen inom regionen och bedömning av den kommande utvecklingen inom läkemedelsområdet.

§         rapporten kan ligga till grund för mer preciserade uppdrag till läkemedelsrådet.
 

 

15. Tandvårdschefsgrupp

 

§         Består av en tandvårdschef från varje landsting som inom sig utser ordförande

§         Tar fram och bereder överenskommelser om samverkan om specialisttandvård och samordning av övriga regionala tandvårdsfrågor
 

 16. Sjuktransportgrupp

Gruppens uppdrag är samordning inom hela sjuktransportområdet, dvs alla transportslag, både mark och luft och både medicinska och ekonomiska frågor, inkl flygläkarjour. Frågor som Sjuktransportgruppen vill lyfta för beslut/rekommendation ska i likhet med alla andra frågor passera beredningsgruppen inför direktionsbehandling.-  

Gruppen består av 2 repr per landsting, samt den regiongemensamma transportkoordinatorn. Viktigt att de representanter som utses har tydligt mandat från sitt landsting.
Förbundsdirektören utser sammankallande/ordförande ur gruppen. Sammanträdesfrekvens – 2-4 ggr/år efter behov.

Grupppens uppdrag är att

§         arbeta med strategiska regiongemensamma och/eller gränsöverskridande frågor

§         initiera förbättringar och effektiviseringar

§         ge underlag i politiska regiongemensamma frågor

§         ansvara för specifika utredningar/analyser på uppdrag av NRF

§         ange årliga samverkansmål och följa upp att de verkställs och ger effekt
 

 

17. Palliativ samordningsgrupp

 

§         Gruppen består av en landstingsrepresentant från specialiserade palliativa enheter från respektive landsting varav två bör vara i administrativ chefsbefattning, en företrädare från respektive chefssamråd i onkologi, kirurgi och internmedicin, två företrädare för primärvården gemensamt för landstingen varav minst en från ren glesbygd. Dessutom erbjuds kommunförbunden i regionen att utse två gemensamma representanter för den kommunala vården (socialchef, MAS eller motsv) som adjungerade till gruppen. Den regionala samordningsgruppen utser inom sig sammankallande och ordförande

§         Tar tillsammans med regionala gruppen för psykosocialt stöd och rehabilitering fram en regional plan för palliativ vård, psykosocial vård och rehabilitering inom ramen för RCC Norr

§         Remissinstans i regionala/nationella palliativa frågor

§         Stödjer implementeringen av de nya cancerriktlinjerna inom palliativ vård

§         Verkar för att regionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård

§         Stödjer arbetet med att ta fram rekommendationer och standards för den palliativa vården

§         Stödjer systematiskt förbättringsarbete inom palliativ vård med fokus på resultatuppföljning
 

 

18. Primärvårdsgrupp 
 

§         Gruppen består av två ledamöter från varje landsting. Dessa två ledamöter representerar såväl utförare som beställare. Gruppen utser en sammankallande tillika ordförande. Gruppen kan inkalla ytterligare deltagare vid behov.

§         Ämnesområden för primärvårdsgruppen är nationella och regionala riktlinjer, regionala vårdprogram och nivåstrukturering, läkarbemanning och rekrytering, modeller för resursfördelning, prioriteringar, hemsjukvård, jourfrågor, patientsäkerhet, kvalitetsutveckling, vårdval m fl områden.

 


 Inkl ändringar och tillägg enligt förbundsdirektionens beslut 2004-12-28--2011-12-07